TP.HCM =>TP. Nha Trang 1 chiều

Đi một chiều cao tốc. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 4,450K giảm còn 340K

TP.HCM <=> TP.Nha Trang 2 ngày 1 đêm

Đi 2 chiều 2 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 5,600K giảm còn 4,300K

TP.HCM <=> TP.Nha Trang 2 chiều 3 ngày

Đi 2 chiều 3 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 6,850K giảm còn 5,200K

TP.HCM <=>TP.Nha Trang 2 chiều 4 ngày

Đi 2 chiều 4 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 100km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 700k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 8,200K giảm còn 6,100K

TP.HCM<=>TP.Nha Trang - Đà Lạt 2C/4ngày

Đi 2 chiều,4 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang - Đà Lạt 100km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 1000k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 8,500K giảm còn 6,400K

TP.HCM<=>TP.Nha Trang - Đà Lạt 2C/5ngày

Đi 2 chiều, 5 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang - Đà Lạt 100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 1300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 9,400K giảm còn 9,000K

TP.HCM => Đà Lạt 1 chiều

Đi 1 chiều. Giá đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 2,850K giảm còn 2,390K

TP.HCM <=> Đà Lạt 2 chiều (10 giờ)

Đi 2 chiều, 2 ngày. Miễn phí đi lại Đà Lạt 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 3,500K giảm còn 2,800K

TP.HCM <=> Đà Lạt 2 ngày 1 đêm

Đi 2 ngày 1 đêm. Miễn phí đi lại Đà Lạt 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 4,300K giảm còn 3,200K

TP.HCM <=> Đà Lạt 3 ngày 2 đêm

Đi 2 chiều 3 ngày. Miễn phí đi lại Đà Lạt 80km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 5,500K giảm còn 4,200K

TP.HCM <=> Đà Lạt 4 ngày 3 đêm

Đi 4 ngày 3 đêm. Miễn phí đi lại Đà Lạt 80km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 6,450K giảm còn 5,200K

TP.HCM =>TP. Nha Trang 1 chiều

Đi một chiều cao tốc. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 4,950K giảm còn 3,800K

TP.HCM <=> TP.Nha Trang 2 ngày 1 đêm

Đi 2 chiều 2 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 6,100K giảm còn 4,700K

TP.HCM <=> TP.Nha Trang 2 chiều 3 ngày

Đi 2 chiều 3 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 7,700K giảm còn 5,800K

TP.HCM <=>TP.Nha Trang 2 chiều 4 ngày

Đi 2 chiều 4 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 100km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 700k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 9,500K giảm còn 6,800K

TP.HCM<=>TP.Nha Trang - Đà Lạt 2C/4ngày

Đi 2 chiều,4 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang - Đà Lạt 100km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 1000k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 9,500K giảm còn 7,100K

TP.HCM<=>TP.Nha Trang - Đà Lạt 2C/5ngày

Đi 2 chiều, 5 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang - Đà Lạt 100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 1300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 10,400K giảm còn 10,000K

TP.HCM => Đà Lạt 1 chiều

Đi 1 chiều. Giá đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 3,500K giảm còn 2,900K

TP.HCM <=> Đà Lạt 2 chiều (10 giờ)

Đi 2 chiều, 2 ngày. Miễn phí đi lại Đà Lạt 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 4,200K giảm còn 3,200K

TP.HCM <=> Đà Lạt 2 ngày 1 đêm

Đi 2 ngày 1 đêm. Miễn phí đi lại Đà Lạt 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 4,950K giảm còn 3,600K

TP.HCM <=> Đà Lạt 3 ngày 2 đêm

Đi 2 chiều 3 ngày. Miễn phí đi lại Đà Lạt 80km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 6,100K giảm còn 4,600K

TP.HCM <=> Đà Lạt 4 ngày 3 đêm

Đi 4 ngày 3 đêm. Miễn phí đi lại Đà Lạt 80km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 7,450K giảm còn 5,600K

TP.HCM =>TP. Nha Trang 1 chiều

Đi một chiều cao tốc. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 6,850K giảm còn 5,500K

TP.HCM <=> TP.Nha Trang 2 ngày 1 đêm

Đi 2 chiều 2 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 7,900K giảm còn 6,900K

TP.HCM <=> TP.Nha Trang 2 chiều 3 ngày

Đi 2 chiều 3 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 9,400K giảm còn 7,000K

TP.HCM <=>TP.Nha Trang 2 chiều 4 ngày

Đi 2 chiều 4 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang 100km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 700k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 11,700K giảm còn 8,200K

TP.HCM<=>TP.Nha Trang - Đà Lạt 2C/5ngày

Đi 2 chiều, 5 ngày. Miễn phí đi lại Nha Trang - Đà Lạt 100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 1300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 13,000K giảm còn 12,500K

TP.HCM => Đà Lạt 1 chiều

Đi 1 chiều. Giá đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 4,800K giảm còn 3,900K

TP.HCM <=> Đà Lạt 2 chiều (10 giờ)

Đi 2 chiều, 2 ngày. Miễn phí đi lại Đà Lạt 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 5,600K giảm còn 4,500K

TP.HCM <=> Đà Lạt 2 ngày 1 đêm

Đi 2 ngày 1 đêm. Miễn phí đi lại Đà Lạt 50km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 6,800K giảm còn 4,900K

TP.HCM <=> Đà Lạt 3 ngày 2 đêm

Đi 2 chiều 3 ngày. Miễn phí đi lại Đà Lạt 80km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 7,800K giảm còn 6,000K

TP.HCM <=> Đà Lạt 4 ngày 3 đêm

Đi 4 ngày 3 đêm. Miễn phí đi lại Đà Lạt 80km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 500k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 9,450K giảm còn 7,000K

GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ

Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ